ટીમ ટેસ્ટ ખાસ કરીને NIYOKTA HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED પર કામ કરતા દરેક ટીમ સભ્યના વ્યક્તિગત પ્રદર્શનના મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયામાં સહાય પૂરી પાડવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. દરેક ટીમ સભ્યની વિવિધ પ્રતિભા અને કુશળતા અનુકૂલનશીલ ઓનલાઇન પ્રતિભાત્મક પરીક્ષણો (y ટેસ્ટ) દ્વારા વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. ટેસ્ટના સ્કોર્સ ટીમ સભ્યની વિચારસરણી ક્ષમતા, મનની હાજરી, સમય વ્યવસ્થાપન કૌશલ્યો તેમજ દબાણ હેઠળ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. સાયકોમેટ્રિક પરીક્ષણ સ્વ-પૂર્વસ્કારમાં સભ્યોને મદદ કરે છે અને વિશ્લેષણનો ઉપયોગ વધુ સારી રીતે કામ કરવા માટે કરી શકાય છે.

Aptitude

Aptitude Assessment

Aptitude

FREE Practice Aptitude Tests

Fun Test

Fun Test

Fun Test

Information technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Information Technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Sales & Marketing

Sales and Marketing Questions

Sales & Marketing

Good sales and marketing questions to ask yourself that will create an explosion of sales from your marketing efforts.

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Accounting

Accounting

Accounting

Accounting

Chemical

Chemical

Chemical