ટીમ ટેસ્ટ ખાસ કરીને Tech Edu Corporation પર કામ કરતા દરેક ટીમ સભ્યના વ્યક્તિગત પ્રદર્શનના મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયામાં સહાય પૂરી પાડવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. દરેક ટીમ સભ્યની વિવિધ પ્રતિભા અને કુશળતા અનુકૂલનશીલ ઓનલાઇન પ્રતિભાત્મક પરીક્ષણો (y ટેસ્ટ) દ્વારા વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. ટેસ્ટના સ્કોર્સ ટીમ સભ્યની વિચારસરણી ક્ષમતા, મનની હાજરી, સમય વ્યવસ્થાપન કૌશલ્યો તેમજ દબાણ હેઠળ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. સાયકોમેટ્રિક પરીક્ષણ સ્વ-પૂર્વસ્કારમાં સભ્યોને મદદ કરે છે અને વિશ્લેષણનો ઉપયોગ વધુ સારી રીતે કામ કરવા માટે કરી શકાય છે.

Aptitude

Aptitude

FREE Practice Aptitude Tests

Fun Test

Fun Test

Fun Test

Information technology (I.T.)

Information Technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Sales & Marketing

Sales & Marketing

Good sales and marketing questions to ask yourself that will create an explosion of sales from your marketing efforts.

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Finance

Finance

Finance

Accounting

Accounting

Accounting

Chemical

Chemical

Chemical

New Category test 2

New Category Test 2

New Category test 2

Demo Test 1

Demo Test 1

Demo Test 1

Team Test New

Team Test New

Team Test New

test1

Test1

test1

test2

Test2

test2

test3

Test3

test3

test4

Test4

test4

test5

Test5

test5

test7 New

Test7 New

test7 New

Company Performance Test

Company Performance Test

Company Performance Test

New Title

New Title

New Description

Demo Test New Title

Demo Test New Title

Demo Test New Description

New Title LSC

New Title Lsc

New Description LSC

Department name 1

Department Name 1

Department name 1 description.

Demo Department Name Demo Department Name Demo Department Na

Demo Department Name Demo Department Name Demo Department Na

Demo Description Demo Description Demo Description Demo Desc

Department 1

Department 1

Department 1

beta 1

Beta 1

description

Department Name (IT)

Department Name (It)

Information Technology

Department IT

Department It

Department IT

Departmentt name

Departmentt Name

Department Name 2

Demo New Department edit

Demo New Department Edit

Demo New Department edit

New Department Name

New Department Name

New Department Name