પોસ્ટ જોબ ફ્રી માટે

અમે પ્રતિભા સમુદાયો અને બહુવિધ નોકરી માટેની સાઇટ્સ સાથે તમારા શબ્દને ફેલાવો. તમે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવી શકો છો અને તમારા અરજદારોને બીજે ક્યાંય કરતાં વધુ સારી રીતે સંચાલિત કરી શકો છો. વધુ જાણવા માટે આ લેખ વાંચો


લાયકાત

BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology Other B.Com-Bachelor of Commerce MBA-Master of Business Administration B.Sc-Bachelor of Science MCA-Master in Computer Application BA-Bachelor of Arts I.Sc-Intermediate in Science DE-Diploma in Engineering ME MTech-Master of Engineering or Technology M.Sc-Master of Science BCA-Bachelor of Computer Application BBA-Bachelors of Business Administration M.Com-Master of Commerce ITI NTC-National Trade Certificate B.Pharma-Bachelor of Pharmacy B.Ed-Bachelor of Education M.A-Master of Arts PGDM-Post Graduation Diploma in Management Bsc CS-Bachelor of Science in Computer Science SSC Skill Certification Course B.Sc.IT-Bachelor of Science in Information Technology B.A. History CA-Chartered Accountant Matriculation DEC- Diploma in Electronics and Communication Bsc Chemistry-Bachelor of Science in Chemistry Bsc Mathematics- Bachelor of Science in Mathematics Bsc CE- Bachelor of Science in Civil Engineering B.Sc Agriculture-Bachelor of Science in Agriculture MBBS-Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery I.A - Intermediate in Arts BAE-Bachelor of Arts in English B.Arch-Bachelor of Architecture B.COM LLB-Bachelor of Commerce Bachelor of Laws LLB-Bachelor of Laws BBM-Bachelor of Business Management Bsc ME- Bachelor of Science in Mechanical Engineering Bsc Physics-Bachelor of Science in Physics Colored Stone Essentials - GEM 120 DCS-Diploma in Computer Science BMS-Bachelor of Management Studies MMS-Master of Management Studies Bsc Engineering - Bachelor of Science in Engineering BA.LLB-Bachelor of Arts Bachelor of Laws Ph.D-Doctor of Philosophy PGDBM-Post Graduate Diploma in Business Management BHMCT-Bachelor Degree Course in Hotel Management and Catering Technology CS-Company Secretary M.Pharma-Master of Pharmacy BA.BL-Bachelor of Arts and Bachelor of Law PGPM-Post Graduate Programme in Management MSW-Master of Social Work DCA-Diploma in Computer Application BDS-Bachelor of Dental Surgery FTCP-Field Technician Computing and Peripherals (ESSCI) ICom-Intermediate in Commerce ABT-Assistant Beauty Therapist (BWSSC) AE-Applied Electronics D.Pharma-Diploma in Pharmacy PGDBA-Post Graduate Diploma In Business Administration BJMC-Bachelor of Journalism and Mass Communication DIMAP-Diploma In Mechanical and Production BMM-Bachelor of Mass Media MAE- Master of Arts in English PGDCA-Post Graduate Diploma in Computer Application BCS-Bachelor of Computer Science AE-Automotive Engineering B.Sc Nursing MLT-Medical Lab Technology CCC-Course on Computer Concepts Biotech-Biotechnology BBA.LLB-Bachelor of Business Administration Bachelor of Laws PGDMM-Post Graduate Diploma in Marketing Management B.Sc Animation-Bachelor of Science in Animation M.A. History MCS-Master of Computer Science BAAS-Bachelor of Applied Arts and Sciences BFA-Bachelor of Fine Arts BA-Bachelor of Accountancy D.Ed-Diploma in Education Pharm.D-Doctor of Pharmacy ADCA-Advanced Diploma In Computer Application M.Phil-Master of Philosophy BHMS-Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery B.El.Ed-Bachelor of Elementry Education BAMS-Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery BMLT-Bachelor in Medical Lab Technology BBE-Bachelor of Business Economics AE-Assistant Electrician (CSDC) B.Voc-Bachelor of Vocation DMLT-Diploma in Medical Laboratory Technology MIB-Masters in International Business AD3DA-Advanced Diploma in 3D Animation MAE - Master of Arts in Economics ADCAP-Advanced Diploma In Computer Application and Programming DDEO-Domestic Data Entry Operator (IT ITeS SSC) ADCHN-Advanced Diploma Computer Hardware and Networking LLM-Master of Laws PGDHRM-Post Graduate Diploma in Human Resource Management

અપેક્ષાઓ

  • To
  • વાર્ષિક
  • To
  • વર્ષ

નોકરી પોસ્ટ કરવામાં અક્ષમ છે?
જોબ વર્ણન (ઓ) મોકલો postjob@youth4work.com
નોંધ: સત્તાવાર ઇમેઇલિડનો ઉપયોગ કરો
  • ક્વેરી:
  • +91 11 64000230  અથવા
  • support@youth4work.com
  • કનેક્ટેડ રહો