પોસ્ટ જોબ ફ્રી માટે

અમે પ્રતિભા સમુદાયો અને બહુવિધ નોકરી માટેની સાઇટ્સ સાથે તમારા શબ્દને ફેલાવો. તમે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવી શકો છો અને તમારા અરજદારોને બીજે ક્યાંય કરતાં વધુ સારી રીતે સંચાલિત કરી શકો છો. વધુ જાણવા માટે આ લેખ વાંચો


લાયકાત

BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology Not Specified B.Com-Bachelor of Commerce MBA-Master of Business Administration B.Sc-Bachelor of Science MCA-Master in Computer Application BA-Bachelor of Arts I.Sc-Intermediate in Science ME MTech-Master of Engineering or Technology M.Sc-Master of Science BCA-Bachelor of Computer Application DE-Diploma in Engineering BBA-Bachelors of Business Administration M.Com-Master of Commerce ITI NTC-National Trade Certificate M.A-Master of Arts B.Ed-Bachelor of Education PGDM-Post Graduation Diploma in Management Bsc CS-Bachelor of Science in Computer Science SSC Skill Certification Course B.Sc.IT-Bachelor of Science in Information Technology B.Pharma-Bachelor of Pharmacy CA-Chartered Accountant B.A. History Bsc Chemistry-Bachelor of Science in Chemistry DEC- Diploma in Electronics and Communication Bsc Mathematics- Bachelor of Science in Mathematics Bsc CE- Bachelor of Science in Civil Engineering Matriculation MBBS-Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery B.Sc Agriculture-Bachelor of Science in Agriculture BAE-Bachelor of Arts in English B.Arch-Bachelor of Architecture LLB-Bachelor of Laws B.COM LLB-Bachelor of Commerce Bachelor of Laws BBM-Bachelor of Business Management I.A - Intermediate in Arts Bsc ME- Bachelor of Science in Mechanical Engineering Bsc Physics-Bachelor of Science in Physics BMS-Bachelor of Management Studies Bsc Engineering - Bachelor of Science in Engineering Colored Stone Essentials - GEM 120 MMS-Master of Management Studies BA.LLB-Bachelor of Arts Bachelor of Laws Ph.D-Doctor of Philosophy PGDBM-Post Graduate Diploma in Business Management PG-Post Graduation PGPM-Post Graduate Programme in Management CS-Company Secretary MSW-Master of Social Work M.Pharma-Master of Pharmacy DCS-Diploma in Computer Science DCA-Diploma in Computer Application BHMCT-Bachelor Degree Course in Hotel Management and Catering Technology BDS-Bachelor of Dental Surgery ICom-Intermediate in Commerce PGDBA-Post Graduate Diploma In Business Administration FTCP-Field Technician Computing and Peripherals (ESSCI) AE-Applied Electronics BJMC-Bachelor of Journalism and Mass Communication BA.BL-Bachelor of Arts and Bachelor of Law BMM-Bachelor of Mass Media MLT-Medical Lab Technology PGDCA-Post Graduate Diploma in Computer Application MAE- Master of Arts in English PGDMM-Post Graduate Diploma in Marketing Management Biotech-Biotechnology AE-Automotive Engineering MCS-Master of Computer Science ABT-Assistant Beauty Therapist (BWSSC) B.Sc Nursing CCC-Course on Computer Concepts BAAS-Bachelor of Applied Arts and Sciences BBA.LLB-Bachelor of Business Administration Bachelor of Laws B.Sc Animation-Bachelor of Science in Animation BFA-Bachelor of Fine Arts M.A. History D.Pharma-Diploma in Pharmacy BHMS-Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery M.Phil-Master of Philosophy D.Ed-Diploma in Education BA-Bachelor of Accountancy ADCA-Advanced Diploma In Computer Application BAMS-Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery BBE-Bachelor of Business Economics MIB-Masters in International Business BCS-Bachelor of Computer Science B.El.Ed-Bachelor of Elementry Education AD3DA-Advanced Diploma in 3D Animation MAE - Master of Arts in Economics PGDHRM-Post Graduate Diploma in Human Resource Management LLM-Master of Laws DDEO-Domestic Data Entry Operator (IT ITeS SSC) ADCHN-Advanced Diploma Computer Hardware and Networking B.Voc-Bachelor of Vocation ADCAP-Advanced Diploma In Computer Application and Programming MJMC-Masters of Journalism and Mass Communication PGDMIB-Post Graduation Diploma In Management International Business PGDJ-Post Graduate Diploma in Journalism BMLT-Bachelor in Medical Lab Technology

અપેક્ષાઓ

  • To
  • વાર્ષિક
  • To
  • વર્ષ

નોકરી પોસ્ટ કરવામાં અક્ષમ છે?
જોબ વર્ણન (ઓ) મોકલો postjob@youth4work.com
નોંધ: સત્તાવાર ઇમેઇલિડનો ઉપયોગ કરો
  • ક્વેરી:
  • +91 11 64000230  અથવા
  • support@youth4work.com
  • કનેક્ટેડ રહો