ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

-Acumen Technologies Develops LIVEARf.com - SaaS Product for Artists and Gift Photo framers.

യു.എസ്

- Exciting Latest technologies from scratch of a SaaS PRODUCT development - Augmented Reality, iOS AR Kit, Android AR Core, Deep Learning and so on. - Passion for helping artists to reach the higher sale value of their artwork.

നാം യുട്യൂമിൽ തിരയുന്നതെന്താണ്?

- Passion for learning new technologies and contribute to the growth of the client and hence our Acumen

ഓഫീസ് സ്ഥലം
Chennai , KRJ Building, No:7, Second Floor, Welder Street, Mount Road, Chennai, Tamil Nadu, India , 600002
Popularity address map


(ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ, വാർത്തകൾ, തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവ നേടുന്നതിന് ഇന്ന് ഈ ടാലന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരുക!)
Acumen Technologies Pvt Ltd https://www.static-contents.youth4work.com/y4w/Images/CompColleges/20200109075607.png?v=20200109075607'
KRJ Building, No:7, Second Floor, Welder Street, Mount Road, Chennai, Tamil Nadu, India,Chennai-600002,Tamil Nadu,India KRJ Building, No:7, Second Floor, Welder Street, Mount Road, Chennai, Tamil Nadu, India,Chennai-600002,Tamil Nadu,India Tamil Nadu 600002 India
നിങ്ങൾ ജോലിക്കാരുണ്ടോ?
ഇത് സൌജന്യമാണ്*
Acumen Technologies Pvt Ltd എന്നയിടത്ത് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?
ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയ്ക്കും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയുക.