• 30-സെപ്റ്റം-2020

About the job

Data Entry Operator

ജോലി വിവരണം

Position: Data Entry Operators and Typists
Location: Applicable online all over India (Work from Home)
Experience: 0 - 20 years
Skills: Computer knowledge, Data entry, MS word

Hiring people for Home based Data Entry Projects India wide for
following jobs as Full Time/work-from-home opportunities applicable online all over India ...

1. Data Entry Jobs Online/Offline : Rs.300/- to 1,500/- per hour

2. Typing Jobs : Rs. 100/- to 200/- per page

3. Translation & Transcription Jobs : Rs.1/- to Rs.5/- per word.

4. Online Chat/Email Support Jobs : Rs.325/- to Rs.650/- for an hour.

5. Call Centres/Customer Service/Support Jobs Work from Home Phone Jobs : Rs. 25000/- to Rs. 50000/- per month

6. Captcha Typing Jobs : Rs.65/- to Rs.195/- for solving 1000 Captchas.

7. Internet Research Jobs Get Paid Online for Searching the Web : Rs.650/- to Rs.1300/- per hour.

8. Online tutoring : Rs.200/- to Rs.500/- per hour.

9. Virtual assistantship : Rs.500/- to Rs.4000/- per hour.

For more details, please contact us at 09145166452/ 07304164457 Mon-Sat, 10am-6:30pm

Or visit- www.mydatajobs.com

Each job needs some specific skills, and it is better if you can choose a job that suits your skills.

ജോലിയുടെ രീതി

Work from home

സ്ഥലം

Indore

Popularity address map
Blue Icon Solutions എന്നയിടത്ത് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?
ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയ്ക്കും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയുക.
ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോഴ്സ്

Recommended course

Job location
Microsoft Word 2013- Advanced

Recommended course

Job location
Excel 2013 - Financial Functions Online Masterclass

Recommended course

Job location
Visual Basic for Excel - Creating Userforms

Recommended course

Job location
Learn MS Access 2010
നിങ്ങൾ ജോലിക്കാരുണ്ടോ?
ഇത് സൌജന്യമാണ്*