ടീം ടെസ്റ്റുകൾ NIYOKTA HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED ൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടീം അംഗത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത പ്രകടനവും വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ ടീമിന്റെയും വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളും കഴിവുകളും അഡാപ്റ്റീവ് ഓൺലൈൻ ടാലന്റ് പരീക്ഷകളിലൂടെ (y ടെസ്റ്റുകൾ) വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ടെസ്റ്റ് സ്കോറുകൾ ഒരു ടീം അംഗത്തിന്റെ ചിന്താപ്രാപ്തി, മാനസിക സാദ്ധ്യത, സമയ മാനേജ്മെന്റ് കഴിവുകൾ, സമ്മർദങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയുടെ ഒരു ബ്ലൂപ്രിന്റ് നൽകുന്നു. സൈക്കോമെട്രിക് പരീക്ഷ അംഗങ്ങളെ സ്വയം-ആത്മകഥയിൽ സഹായിക്കുന്നു, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിശകലനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

Aptitude

Aptitude Assessment

Aptitude

FREE Practice Aptitude Tests

Fun Test

Fun Test

Fun Test

Information technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Information Technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Sales & Marketing

Sales and Marketing Questions

Sales & Marketing

Good sales and marketing questions to ask yourself that will create an explosion of sales from your marketing efforts.

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Accounting

Accounting

Accounting

Accounting

Chemical

Chemical

Chemical