സൌജന്യമായി ജോലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ടാലന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ , ഒന്നിലധികം ജോബ് സൈറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകരെ മറ്റെവിടെക്കാളും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology Not Specified B.Com-Bachelor of Commerce MBA-Master of Business Administration B.Sc-Bachelor of Science MCA-Master in Computer Application BA-Bachelor of Arts I.Sc-Intermediate in Science ME MTech-Master of Engineering or Technology M.Sc-Master of Science BCA-Bachelor of Computer Application DE-Diploma in Engineering BBA-Bachelors of Business Administration M.Com-Master of Commerce ITI NTC-National Trade Certificate M.A-Master of Arts B.Ed-Bachelor of Education PGDM-Post Graduation Diploma in Management Bsc CS-Bachelor of Science in Computer Science SSC Skill Certification Course B.Sc.IT-Bachelor of Science in Information Technology B.Pharma-Bachelor of Pharmacy CA-Chartered Accountant B.A. History Bsc Chemistry-Bachelor of Science in Chemistry DEC- Diploma in Electronics and Communication Bsc Mathematics- Bachelor of Science in Mathematics Bsc CE- Bachelor of Science in Civil Engineering Matriculation MBBS-Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery B.Sc Agriculture-Bachelor of Science in Agriculture BAE-Bachelor of Arts in English B.Arch-Bachelor of Architecture LLB-Bachelor of Laws B.COM LLB-Bachelor of Commerce Bachelor of Laws BBM-Bachelor of Business Management I.A - Intermediate in Arts Bsc ME- Bachelor of Science in Mechanical Engineering Bsc Physics-Bachelor of Science in Physics BMS-Bachelor of Management Studies Bsc Engineering - Bachelor of Science in Engineering Colored Stone Essentials - GEM 120 MMS-Master of Management Studies BA.LLB-Bachelor of Arts Bachelor of Laws Ph.D-Doctor of Philosophy PGDBM-Post Graduate Diploma in Business Management PG-Post Graduation PGPM-Post Graduate Programme in Management CS-Company Secretary MSW-Master of Social Work M.Pharma-Master of Pharmacy DCS-Diploma in Computer Science DCA-Diploma in Computer Application BHMCT-Bachelor Degree Course in Hotel Management and Catering Technology BDS-Bachelor of Dental Surgery ICom-Intermediate in Commerce PGDBA-Post Graduate Diploma In Business Administration FTCP-Field Technician Computing and Peripherals (ESSCI) AE-Applied Electronics BJMC-Bachelor of Journalism and Mass Communication BA.BL-Bachelor of Arts and Bachelor of Law BMM-Bachelor of Mass Media MLT-Medical Lab Technology PGDCA-Post Graduate Diploma in Computer Application MAE- Master of Arts in English PGDMM-Post Graduate Diploma in Marketing Management Biotech-Biotechnology AE-Automotive Engineering MCS-Master of Computer Science ABT-Assistant Beauty Therapist (BWSSC) B.Sc Nursing CCC-Course on Computer Concepts BAAS-Bachelor of Applied Arts and Sciences BBA.LLB-Bachelor of Business Administration Bachelor of Laws B.Sc Animation-Bachelor of Science in Animation BFA-Bachelor of Fine Arts M.A. History D.Pharma-Diploma in Pharmacy BHMS-Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery M.Phil-Master of Philosophy D.Ed-Diploma in Education BA-Bachelor of Accountancy ADCA-Advanced Diploma In Computer Application BAMS-Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery BBE-Bachelor of Business Economics MIB-Masters in International Business BCS-Bachelor of Computer Science B.El.Ed-Bachelor of Elementry Education AD3DA-Advanced Diploma in 3D Animation MAE - Master of Arts in Economics PGDHRM-Post Graduate Diploma in Human Resource Management LLM-Master of Laws DDEO-Domestic Data Entry Operator (IT ITeS SSC) ADCHN-Advanced Diploma Computer Hardware and Networking B.Voc-Bachelor of Vocation ADCAP-Advanced Diploma In Computer Application and Programming MJMC-Masters of Journalism and Mass Communication PGDMIB-Post Graduation Diploma In Management International Business PGDJ-Post Graduate Diploma in Journalism BMLT-Bachelor in Medical Lab Technology

പ്രതീക്ഷകൾ

  • To
  • ഓരോ വർഷവും
  • To
  • വർഷം

ജോബ് പോസ്റ്റുചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലേ?
ജോലി വിവരണം (കൾ) ലേക്ക് അയയ്ക്കുക postjob@youth4work.com
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുക
  • ചോദ്യം:
  • +91 11 64000230  അഥവാ
  • support@youth4work.com
  • ബന്ധം നിലനിർത്തുക