സൌജന്യമായി ജോലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ടാലന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ , ഒന്നിലധികം ജോബ് സൈറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകരെ മറ്റെവിടെക്കാളും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology Other B.Com-Bachelor of Commerce MBA-Master of Business Administration B.Sc-Bachelor of Science MCA-Master in Computer Application BA-Bachelor of Arts I.Sc-Intermediate in Science DE-Diploma in Engineering ME MTech-Master of Engineering or Technology M.Sc-Master of Science BCA-Bachelor of Computer Application BBA-Bachelors of Business Administration M.Com-Master of Commerce ITI NTC-National Trade Certificate B.Pharma-Bachelor of Pharmacy B.Ed-Bachelor of Education M.A-Master of Arts PGDM-Post Graduation Diploma in Management Bsc CS-Bachelor of Science in Computer Science SSC Skill Certification Course B.Sc.IT-Bachelor of Science in Information Technology B.A. History CA-Chartered Accountant Matriculation DEC- Diploma in Electronics and Communication Bsc Chemistry-Bachelor of Science in Chemistry Bsc Mathematics- Bachelor of Science in Mathematics Bsc CE- Bachelor of Science in Civil Engineering B.Sc Agriculture-Bachelor of Science in Agriculture MBBS-Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery I.A - Intermediate in Arts BAE-Bachelor of Arts in English B.Arch-Bachelor of Architecture B.COM LLB-Bachelor of Commerce Bachelor of Laws LLB-Bachelor of Laws BBM-Bachelor of Business Management Bsc ME- Bachelor of Science in Mechanical Engineering Bsc Physics-Bachelor of Science in Physics Colored Stone Essentials - GEM 120 DCS-Diploma in Computer Science BMS-Bachelor of Management Studies MMS-Master of Management Studies Bsc Engineering - Bachelor of Science in Engineering BA.LLB-Bachelor of Arts Bachelor of Laws Ph.D-Doctor of Philosophy PGDBM-Post Graduate Diploma in Business Management BHMCT-Bachelor Degree Course in Hotel Management and Catering Technology CS-Company Secretary M.Pharma-Master of Pharmacy BA.BL-Bachelor of Arts and Bachelor of Law PGPM-Post Graduate Programme in Management MSW-Master of Social Work DCA-Diploma in Computer Application BDS-Bachelor of Dental Surgery FTCP-Field Technician Computing and Peripherals (ESSCI) ICom-Intermediate in Commerce ABT-Assistant Beauty Therapist (BWSSC) AE-Applied Electronics D.Pharma-Diploma in Pharmacy PGDBA-Post Graduate Diploma In Business Administration BJMC-Bachelor of Journalism and Mass Communication DIMAP-Diploma In Mechanical and Production BMM-Bachelor of Mass Media MAE- Master of Arts in English PGDCA-Post Graduate Diploma in Computer Application BCS-Bachelor of Computer Science AE-Automotive Engineering B.Sc Nursing MLT-Medical Lab Technology CCC-Course on Computer Concepts Biotech-Biotechnology BBA.LLB-Bachelor of Business Administration Bachelor of Laws PGDMM-Post Graduate Diploma in Marketing Management B.Sc Animation-Bachelor of Science in Animation M.A. History MCS-Master of Computer Science BAAS-Bachelor of Applied Arts and Sciences BFA-Bachelor of Fine Arts BA-Bachelor of Accountancy D.Ed-Diploma in Education Pharm.D-Doctor of Pharmacy ADCA-Advanced Diploma In Computer Application M.Phil-Master of Philosophy BHMS-Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery B.El.Ed-Bachelor of Elementry Education BAMS-Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery BMLT-Bachelor in Medical Lab Technology BBE-Bachelor of Business Economics AE-Assistant Electrician (CSDC) B.Voc-Bachelor of Vocation DMLT-Diploma in Medical Laboratory Technology MIB-Masters in International Business AD3DA-Advanced Diploma in 3D Animation MAE - Master of Arts in Economics ADCAP-Advanced Diploma In Computer Application and Programming DDEO-Domestic Data Entry Operator (IT ITeS SSC) ADCHN-Advanced Diploma Computer Hardware and Networking LLM-Master of Laws PGDHRM-Post Graduate Diploma in Human Resource Management

പ്രതീക്ഷകൾ

  • To
  • ഓരോ വർഷവും
  • To
  • വർഷം

ജോബ് പോസ്റ്റുചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലേ?
ജോലി വിവരണം (കൾ) ലേക്ക് അയയ്ക്കുക postjob@youth4work.com
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുക
  • ചോദ്യം:
  • +91 11 64000230  അഥവാ
  • support@youth4work.com
  • ബന്ധം നിലനിർത്തുക