ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

-Company Profile

A renowned name, Mercury Outsourcing Consulting Services acts as a gateway to provide a wide range of recruitment and selection services to companies. We are a dedicated team of professional consultants offering executive recruitment and selection services. Our services are available PAN INDIA.
Our range of client services includes executive search & selection, and Vendor Management Services that are delivered through our integrated suite of leadership services.
We are a privately held recruitment agency having PAN India interlinked professionals with extensive understanding of the various aspects of multinational and local business and industry's specific demands.

Recruitment and Selection

Thanks to our unflinching commitment to the best interests of the businesses and job seekers, we have gained the reputation of being a reliable, fair-minded and straightforward executive recruitment solution provider. Combined with our methodology and work ethics, which has helped us in getting the jobs done quickly and efficiently, our reputation has established us at the forefront in the field of executive search.

ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ?

Mercury Outsourcing Consulting Services Namakkal ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, Mercury Outsourcing Consulting Services Namakkal ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ Mercury Outsourcing Consulting Services Namakkal ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ

Start the interview with a pleasant smile. Always remember to give a firm handshake. If there are women in your interview panel, wait for the other person to extend the hand while shaking hands. Listen carefully to what the interviewer is saying. Stress on what you can contribute to the organisation. Remember that the employer is in control of the interview. Don't be too long-winded – say what you want to convey in crisp sentences and use terms that would convey your job & achievements. Complete your sentences - don't answer just yes or no. What you don't know can be learned – tell them if you don't know something. But give instances of how quick a learner you are. Do not boast. People on the other side are shrewd and can generally see through you. At the same time talk about achievements giving due credit to others. When talking about yourself and your aspirations, do not sound vague or do not say that you don't know something. You should be very clear and precise about what you want to do, where you want to go etc. If you don't understand a question, ask for clarification, don't answer vaguely. Don't talk about your personal problems, why you need the job etc. Don't get personal – even if you know the interviewer personally. Don't be overconfident or too nervous. Don't badmouth your previous employer - you could do the same in the case of the prospective customer. Don't complain about politics, a bad boss or a poor salary - your reasons for change should be higher responsibilities, location etc. If the interviewer is interrupted during the course of the interview, don't pick up papers on his/her desk and read them. Don't ask about salary before the offer is made. Strike a balance between what you actually are and what you want to be – don't paint a picture of yourself as somebody who is not concerned about money, social status etc. Don't be in a hurry to complete the interview.

ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
Namakkal , #257,SIMG B,17th Block,4th Phase, Yelahanka New Town, Bangalore-560064. INDIA Tel: 080 32553646 , 637003
Popularity address map


(ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ!)
Mercury Outsourcing Consulting Services Namakkal https://www.static-contents.youth4work.com/y4w/Images/CompColleges/2153500.jpeg?v=20170629102529'
#257,SIMG B,17th Block,4th Phase, Yelahanka New Town, Bangalore-560064. INDIA Tel: 080 32553646,Namakkal-637003,Tamil Nadu,India #257,SIMG B,17th Block,4th Phase, Yelahanka New Town, Bangalore-560064. INDIA Tel: 080 32553646,Namakkal-637003,Tamil Nadu,India Tamil Nadu 637003 India
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ*
Mercury Outsourcing Consulting Services Namakkal ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ