• 17-ਸਤੰਬਰ-2020

About the job

Required web designer, Node JS, React JS

ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

Required web designer, Node JS, React JS

ਜਾਬ ਕਿਸਮ

ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ

ਸਥਾਨ

225, 2nd floor, Kaveri Complex, Meerut, U.P

Popularity address map
mychatri ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕੋਰਸ

Recommended course

Job location
VSkills Certified HTML5 Developer

Recommended course

Job location
HTML 5 Training

Recommended course

Job location
Web Development using ASP.Net

Recommended course

Job location
Ethical Hacker and Pen tester bundle course
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ*