ਟੀਮ ਟੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ technation ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਨੁਕੂਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ (yTests) ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਕ ਟੀਮ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ ਸਵੈ-ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

Aptitude

Aptitude Assessment

Aptitude

FREE Practice Aptitude Tests

Fun Test

Fun Test

Fun Test

Information technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Information Technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Sales & Marketing

Sales and Marketing Questions

Sales & Marketing

Good sales and marketing questions to ask yourself that will create an explosion of sales from your marketing efforts.

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Accounting

Accounting

Accounting

Accounting

Chemical

Chemical

Chemical