குழு டெஸ்டுகள் NIYOKTA HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED இல் பணிபுரியும் ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினரின் தனிப்பட்ட செயல்திறனை மதிப்பிடும் செயல்பாட்டில் உதவி வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினரின் பல்வேறு திறமைகள் மற்றும் திறன்களை தகவமைப்பு ஆன்லைன் திறமை சோதனைகள் மூலம் அறியலாம் (y டெஸ்ட்). சோதனை மதிப்பெண்கள் ஒரு குழு உறுப்பினரின் சிந்தனை திறன், மனம், நேர மேலாண்மை திறன் மற்றும் அழுத்தங்களின் கீழ் உகந்ததாக செயல்படுவதற்கான திறனை வழங்கும். மனோதத்துவ சோதனை உறுப்பினர்கள் சுய-மறுபரிசீலனைக்கு உதவுகிறது, மேலும் சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படலாம்.

Aptitude

Aptitude Assessment

Aptitude

FREE Practice Aptitude Tests

Fun Test

Fun Test

Fun Test

Information technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Information Technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Sales & Marketing

Sales and Marketing Questions

Sales & Marketing

Good sales and marketing questions to ask yourself that will create an explosion of sales from your marketing efforts.

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Accounting

Accounting

Accounting

Accounting

Chemical

Chemical

Chemical