టీమ్ పరీక్షలు ప్రత్యేకంగా వద్ద పని ప్రతి జట్టు సభ్యుడు వ్యక్తిగత ప్రదర్శన మూల్యాంకనం ప్రక్రియలో సహాయం అందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి technation. ప్రతి జట్టు సభ్యుల వివిధ నైపుణ్యాలు మరియు నైపుణ్యాలు అనుకూల ఆన్లైన్ టాలెంట్ పరీక్షల ద్వారా విశ్లేషించబడతాయి (యీటెస్ట్). పరీక్ష స్కోర్లు జట్టు సభ్యుని యొక్క ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని, మనస్సు యొక్క సమయము, సమయ నిర్వహణ నైపుణ్యాలు మరియు ఒత్తిళ్లతో సరిగ్గా సరిపోయే సామర్ధ్యం యొక్క బ్లూప్రింట్ను అందిస్తాయి. సైకోమెట్రిక్ పరీక్ష సభ్యులు స్వీయ-రెట్రోస్పెక్షన్లో సహాయపడుతుంది మరియు మంచి పనిని ఆకృతి చేయడానికి విశ్లేషణ ఉపయోగించవచ్చు.

Aptitude

Aptitude Assessment

Aptitude

FREE Practice Aptitude Tests

Fun Test

Fun Test

Fun Test

Information technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Information Technology (I.T.)

Information technology (I.T.)

Sales & Marketing

Sales and Marketing Questions

Sales & Marketing

Good sales and marketing questions to ask yourself that will create an explosion of sales from your marketing efforts.

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Human Resource

Accounting

Accounting

Accounting

Accounting

Chemical

Chemical

Chemical